اتصالات پلی اتیلنی سفارشی

اتصالات پلی اتیلنی سفارشی

اتصالات سفارشی

ایـن اتصالات شامل انـواع سه راهی ، زانـو ،

چهـار راه و سوپاپ در فشـار های مختلف با مـواد PE100  ، PE 80  ، PE63 در

ابعاد مختـلف مـی باشد ابـعاد و انـدازه اتصـالات جوشی دسـت ساز مـی تواند

طبق سفارشات مشتـری تولید گردد و همچنین مـوارد مصرفی آنـها در فاضلاب

و مـواد شیمیایی و اسیـدی و نفتی و آبـرسانی تحت فشار می باشند  .

مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن تهران با بهره گیری از دستگاههای جوش زاویه ای انواع اتصالات جوشی را مطابق استاندارد و نیاز مشتری جهت انواع پروژه های انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز و … ارائه می نماید 

 

مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن تهران تخصصی ترین مرکز تهیه و تولید اتصالات جوشی پلی اتیلن با کیفیت استاندارد

ایـن اتصالات شامل انـواع سه راهی ، زانـو ،

 

چهـار راه و سوپاپ در فشـار های مختلف با مـواد PE100  ، PE 80  ، PE63 در

 

ابعاد مختـلف مـی باشد ابـعاد و انـدازه اتصـالات جوشی دسـت ساز مـی تواند

 

طبق سفارشات مشتـری تولید گردد و همچنین مـوارد مصرفی آنـها در فاضلاب

 

و مـواد شیمیایی و اسیـدی و نفتی و آبـرسانی تحت فشار می باشند  .

 

مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن با بهره گیری از دستگاههای جوش زاویه ای انواع اتصالات جوشی را مطابق استاندارد و نیاز مشتری جهت انواع پروژه های انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز و … ارائه می نماید 

 

پلی آب اتصال تخصصی ترین مرکز تهیه و تولید اتصالات جوشی پلی اتیلن با کیفیت استاندارد

ایـن اتصالات شامل انـواع سه راهی ، زانـو ،

 

چهـار راه و سوپاپ در فشـار های مختلف با مـواد PE100  ، PE 80  ، PE63 در

 

ابعاد مختـلف مـی باشد ابـعاد و انـدازه اتصـالات جوشی دسـت ساز مـی تواند

 

طبق سفارشات مشتـری تولید گردد و همچنین مـوارد مصرفی آنـها در فاضلاب

 

و مـواد شیمیایی و اسیـدی و نفتی و آبـرسانی تحت فشار می باشند  .

 

مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن با بهره گیری از دستگاههای جوش زاویه ای انواع اتصالات جوشی را مطابق استاندارد و نیاز مشتری جهت انواع پروژه های انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز و … ارائه می نماید 

 

مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن تخصصی ترین مرکز تهیه و تولید اتصالات جوشی پلی اتیلن با کیفیت استاندارد