انواع شیرهای صنعتی – مشخصات فنی

انواع شیرهای صنعتی – مشخصات فنی

شیر صنعتی پلی اتیلن

قیمت شیر های پلی اتیلن

ساخت و تولید کننده شیر پلی اتیلن

خرید و فروش شیر پلی اتیلن

1)شیرهای هوا:جهت ورود و خروج هوا درون خطوط انتقال آب استفاده میشود.عملکرداتوماتیک داشته و روزنه ی بزرگی برای تخلیه ی هوادرون لوله وجوددارد.همچنین حباب های کوچک درون سیال هنگام فشرده شدن ازسیال جداشده وروزنه ی کوچک برای تخلیه ی این حباب های کوچک طراحی شده است.

کاربرد ها :کشاورزی، صنعتی، انتقال آب،تصفیه آب،شبکه توزیع
*شیرهای هوامعمولاً درنقاط مرتفع که لوله تغییرزاویه میدهد، نصب میشود.عملکردخودکاراین شیرناشی ازنیروی بالابری آب واختلاف فشارداخل لوله وبیرون آن است.

مزیت این نوع شیر:
1.جنس فولادی ضدزنگ 2.سبک وکم حجم نسبت به نمونه های دیگر3.طراحی مطمئن 4.جنس پیچ ومهره فولادضدزنگ

انواع شیر هوا:
1.روزنه بزرگ خلأشکن 2.شیرهوافاضلابی 3.شیرهوادومحفظه دوروزنه باسیستم قطع و وصل 4.شیرهوادومحفظه دوروزنه بدون سیستم قطع و وصل
5.شیرهواتک محفظه دوروزنه

2)شیرپروانه ای : این نوع شیرباحرکت چرخشی برای قطع ووصل کردن جریان وتنظیم جریان استفاده میشود.نحوهی عملکرد این نوع شیرسریع و آسان است.بطوریکه باچرخش90درجه کاملاًبازوکاملاًبسته میشود.این نوع شیرعملگرهایی بصورت پنوماتیک و دستی وهیدرولیک دارد.استفاده ازاین شیربه علت نشتی درفشارهای بالاتوصیه نمیشود.امابرروی خطوط انتقال گازومایع درفشارهای کم وجریانهای slurryاستفاده میگردد.اینشیرهادرسایز1-2/1الی200اینچ تولیدمیشود.تعمیرات ساده امابه گریسکاری احتیاج دارد.دربعضی ازنوع هاعلاوه برگرداننده اصلی که هیدرولیکی است،فلکه دستی نصب میشودتادرمواقع نقص فنی هیدرولیکی استفاده شود.
*ازجمله ویژگی های این شیر:افزایش سرعت جریان سیال وافزایش حرکت شیر،کنترل فشاروسیالاتدرمخازن وبرجهای تحت فشار وانتقال حجم زیادسیالات است.

مزایای شیرهای پروانه ای :
1.ارزان قیمت بودن 2.نداشتن قطعات لغزنده وکشویی 3.سبک وزنی 4.قابلیت کنترل 5.ساخت صفحه دیسک ازموادفلزی وغیرفلزی 6.جلوگیری از خوردگی

3)شیرهای کنترل اتوماتیک:به شیرهایی گفته میشودکه برای راه اندازی نیازی به انرژی خارج ازسیستم نیست وازانرژی موجوددرخط لوله استفاده میشود.این انرژی ازپیلوت به شیراصلی هدایت وآنرابه کارمی اندازد.انواع مکانیزم این نوع شیر:1.پیستونی 2.دیافراگمی که برای فشارهای زیادکاربرددارد.باتوجه به تغییرات مصرف آب ، برای جلوگیری ازهدررفتن آب این شیرهابصورت اتوماتیک جریان راکنترل وبدون خطاانجام میدهد.

مزایای این شیرها: 1.امکان کنترل راحت خروجی به وسیله ی فشرده کردن فنرپیلوت 2.تغییرسریع ازحالت مکانیکی به برقی (pcz24w)3.فرمان پذیری اتوماتیک ازسیستم plc 4.استفاده ازفلوکنترل ها،که باتغییرمقداربارسرعت خروجی ثابت میماند.5.امکان دستیابی به سرعت های پله ای 6.استفاده ازفلوکنترل وامکان کنترل ازراه دوربادقت بالا.

4)صافی ها:صاف کردن به خارج کردن موادجامدازیک مخلوط وسیال توسط خارج کردن آن ازصاف کننده گفته میشود.که به دوقسمت ساده وپیچیده تقسیم میشود.انواع صافی ها به طور کلی:1.صافی کیکی یاقالبی 2.شفاف کننده 3.باجریان متقاطع

صافی کیکی یاقالبی، مقادیرزیادی ازموادرابصورت قالب ازبلور و گل جدامیکند.در صافی های شفاف کنندهمقدارجامدکم بوده وحاصل این عمل گازتمیزیامایع زلال است.ذرات جامدروی صافی جمع میشوند.درصافی باجریان متقاطع محلول اسپانسیون خوراک بافشاروسرعت نسبیعرض محیط راطی مینماید.به دلیل سرعت زیادمایع لایه ی نازک ضخیم نمیشود.محیط صافی ازیک غشاء بامنافذکوچک تشکیل میشود.مایعی به صورت زلال خارج وسپس مایع غلیظترباقی میماند.صافیهای کیسه ای عموماً برای صافی گازهابکارمیروند. این نوع صافی‌ها ، ممکن است تحت فشار بیشتر از جَو در سطح بالایی و یا با ایجاد خلا در زیر سطح پایینی کار نمایند. هر دو حالت می‌توانند پیوسته و یا غیر پیوسته باشند. عموماً در شرایط فشار بیشتر از جو در سطح بالایی به‌صورت ناپیوسته می‌باشند.

صافی های فشاری ناپیوسته:این نوع صافی اختلاف فشارزیادی رادرعرض دیواره ایجادومایعات پودری راسریع واقتصادی جدامیکند.که به دوصورت:فیلترپرس وصافی پوسته ولایه است.

فیلترپرس: ازمجموعه ای سینی در یک سری محفظه تشکیل شده که جامدات درآن جمع میشوند.همچنین این سینی ها بوسیله پارچه پوشانده میشوند.ودوغاب تحت فشارواردهردوقسمت میشود.محلول ازپارچه عبورمیکندوازلوله تخلیه به شکل قالب مرطوب جامدمیگیرد.عموماً این سینی هابه شکل مربع ودایره وعمودی و افقی است.بعدازفیلترکردن معمولاً دستگاه رابازمیکنندوشستشومیدهندتابرای مراحل بعدی استفاده کنند.

صافی پوسته ولایه: درمواردی که برای صاف کردن فشاری بیشترازفیلترپرس نیازباشدازاین صافی استفاده میشود.روش کاراین صافی به این صورت است که مجموعه ای ازلایه های عمودی روی قفسه باقابلیت بیرون آوردن قرارداردوموادازکنارمخزن واردصافی میشودوبعدازتصفیه محلول ازلایه هابه درون یک لوله تخلیه منتقل میشود.این طرح بیشتردرتصفیه هایی که کمک صافی دارندبکارمیرود.

صافی های ناپیوسته در خلاء:صافی های فشاری معمولا ناپیوسته وصافی های خلاء پیوسته است.شکل این صافی مانندقیف بونزدراندازه بزرگ است.اندازه قطراین دستگاه بین 1تا3 مترولایهی جامدبین 30تا100میلیمتراست.این صافی درعین سادگی درمقابل موادخورنده بسیارمقاوم است.

صافی پیوسته درخلاء:درهمه این صافی هامحلول ازجداره ی غشاء مکیده میشودوبصورت قالب جامدروی صافی قرارمیگیرد.که قالب ازناحیه تصفیه خارج وسپس شستشومیشودوبعدازخشک شدن ازجداره غشایی جدامیگردد.غشاء واردقالب میشودوباردیگرجامدات را اباخودحمل میکند.همواره قسمتی ازجداره غشایی درناحیه تصفیه قرارداردوتخلیه جامدات درمایعات قطع نمیشود.اختلاف فشاردرجداره غشاء حدود250تا500میلیمترجیوهاست.طرحهای مختلفی وجودداردکه ازنظرروش ورودوشکل ونحوه تخلیه ی جامدات باهم متفاوتند.

5)شیرهای یکطرفهcheck valve) ):نوعی ازشیرهای صنعتی که سیال میتوانددریک جهت حرکت کندودرصورت برگشت مسیرحرکت مسدودمیشود.این شیردرتجهیزات مختلف مانند:پمپها،جک های هیدرولیک،تجهیزات نیروگاهی وصنایع شیمیایی کاربرددارد.
انواع شیرهای یکطرفه :
1-شیر یکطرفه وزنه ای
2-شیر یکطرفه لولایی
3-شیر یکطرفه وزنه ای ترمزدار
4-شیر یکطرفه نازل دار

شیرهای یک طرفه لولایی:این شیرکه مصرف بیشتری دارددارای بدنه ودرپوش میباشد.که درون آن دیسکی قرارداردکه ممکن است یکی یادوتایی باشد.به وسیله ی پین مخصوصی به بدنه آویزان است.جریان سیال درموقع وروددیسک رابه طرف مسیرخودبلندکرده وازاطراف آن عبورمیکند. درصورت قطع جریان دیسک به نشیمنگاه چسبیده واجازه برگشت به سیال رانمیدهد.

6)شیرهای آتش نشانی:همانطورکه میدانیداین شیروسیله ای برای مقابله با آتش است.که ازطریق اتصال به سیستم لوله کشی آب منطقه راتأمین میکند.کلیهقطعات چدنی توسط رنگ پلی استرپودری قرمزبه روش الکترواستاتیکی پوشش داده میشوند.بدنه هاورینگ شیرهای آتش نشانی،دوتکه وواسطه کوپلینگ ازجنس چدن نشکن مطابق استاندارد(din1963) میباشد.
انواع شیرهای آتش نشانی:
1-شیر آتش نشانی ایستاده: شیر آتش نشانی روی زمینی بر روی لوله اصلی انتقال نصب شده و برای برداشت آب در مواقع حریق، شستشوی خیابان ها و یا آبدهی در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار می گیرد. محل نصب این شیر معمولا در جوار بیمارستان ها، مدارس و سالن های سینما و تئاتر میباشد.کلیه قطعات چدنی توسط رنگ پلی استر پودری قرمز Real 3020 به روش الکترواستاتیک پوشش داده میشوند.جنسبدنه ها و رینگ دو تکه و واسطه کوپلینگ از جنس چدن نشکن مطابق با استاندارد DIN EN 1693 می باشد .
2- شیر آتش نشانی دفنی با تخلیه خودکار : شیر آتش نشانی زیر زمینی روی خط لوله برای برداشت آب به منظورهای مختلف ( خاموش کردن حریق، شستشوی خیابان ها، آبیاری چمن و …) نصب میشود. نصب شیر مزبور در محل هایی باید انجام گیرد که امکان یخ زدگی وجود ندارد. این شیر از بدنه، قسمت قطع و وصل و بخش اتصال به شیلنگ تشکیل شده است .

7)شیرهای کشویی:ازاین شیرجهت قطع ووصل جریان استفاده میشود.این شیرهابرای تنظیم جریان به کاربرده نمیشوند.قراردادن آنهادروضعیت به حالت بسته باعث فرسایش شیرمیشود.

کاربردشیرهای کشویی:تأسیسات آبرسانی ،آشامیدنی وخام وسیالات غیرخورنده تادمای80 درجه سلسیوس،جلوگیری ازعبورجریان دروضعیت کاملاً بسته،افت فشارکم،درحالت بازآشفتگی دارد.بایدحالت کاملاً بازیابسته مورد استفاده قرارگیردولی بعنوان کنترل کننده جریان مجازنیست.

کاربردهای دیگر: پالایشگاهها،مجتمعهای پتروشیمی،پروژههایآبرسانی، کارخانجات مختلف صنعتی،نیروگاه ها،تأسیسات دریایی و…..
انواع شیرهای کشویی :شیرکشویی زبانه لاستیکی، شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های چدنی ،شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله هایپلی اتیلن ، شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله هایpvc (کلمپ) ، شیر کشویی زبانه فلزی ، شیر پنستاک ، شیر کشویی چاقویی ، شیر کشویی زبانه فلزی .

8)انواع شیرهای باکاربردهای خاص: شیرغلافی،شیرسوزنی،تخلیه مخروط ثابت،شیرپروانه ای فلنجدارباعملگرهای هیدرولیک وزنه ای ،هالوجت

1-هالوجت:این شیرجهت قطع ووصل کردن ،کنترل وتخلیه ی جریان بااستفاده ازیک وسیله کنترلی طراحی شده است.کاربرد آن درسدونیروگاه است.نوع سیال:آب خام،جنس بدنه :انواع چدن داکتیل و انواع فولادهااست.

2-شیرغلافی:این شیر اغلب بعنوان شیرتخلیه درانتهای خطوط انتقال، خروجی سدها ونیروگاه های آبی بعنوان تخلیه کنارگذراستفاده میشود.جنس بدنه:انواع استلنس استیل،انواع فولادها،جنس دیسک:انواع فولادها، استیل،انواعمحرک:دستی والکترومکانیکی .

مزایای شیرغلافی:

1-افت فشارکم . 2-امکان نصب دراتاقک یاانتهای خط. 3-طراحی ساده وعالی 4.امکان نصب محرک الکتریکی وهیدرولیکی. 5.انتخاب متریال مناسب برای هرگونه کاربرد. 6.محدوده وسیعی برای سایزوفشارهای مختلف.7.فرم مناسب برای عبورجریان سیال واشیاء جامد .

3-شیرسوزنی : این شیر برای کنترل فشاروتنظیم جریان آب در خطوط پمپاژ،خطوط انتقال وآبرسانی استفاده میشود.بدنه این شیرتخم مرغی شکل ودرسایزهای کوچک یک تکه ودرسایزهای بزرگ چندتکه است.راهنمای پیستون به علت طویل بودن حرکت آن به راحتی وبدون ارتعاش باحداقل نیروصورت میپذیرد.کاربرداین شیردرانتقال آب،کاربردهای صنعتی،شبکه توزیع،تصفیه خانه آب،سدونیروگاه
نوع سیال:آب اشامیدنی ،آب خام، آب دریا
جنس دیسک:استیل
جنس بدنه:انواع استلنس استیل،نیکل آلومینیوم برنر،انواع چدن داکتیل،انواع فولادها

4-شیرتخلیه مخروط ثابت:اغلب بعنوان شیرتخلیه درانتهای خطوط انتقال،خروجی سدهاو نیروگاه هایآبی،شیرمستهلک کننده ی انرژی،قطع ووصل وتنظیم درانتهای خطوط مخازن ذخیره استفاده میشود.
نوع سیال:آب خام
جنس بدنه:انواع فولادجنس دیسک:انواع فولادها؛استیل،انواع چدن داکتیل
مزایا: 1.افت فشارکم 2.طراحی ساده وعالی 3.فرم مناسب برای عبورجریان سیال واشیاءجامد 4.محدوده ی وسیعی برای سایزوفشارهای مختلف 5.انتخاب ماتریال مناسب برای هرگونه کاربرد 6.امکان نصب محرک الکتریکی وهیدرولیکی .

5)شیرپروانه ای فلنجدار با عملگر هیدرولیک –وزنه ای : درشبکه اتصال آب همواره نصب شیرهای ایمنی درمحل ها ی مناسب میتوانددرشرایط اضطراری صدمات وخسارات رابه حداقل برساند،درعین حال این شیرهامیتوانندبه عنوان شیرقطع ووصل ویاشیرکنترلی انجام وظیفه نمایند.

کاربرد ها:1.شیرایزوله وکنترل پمپ ویکطرفه .2.شیرکنترل ورودی مخازن 3.شیرایمنی ورودی توربین4.شیر شکستگی لوله 5.شیر تخلیه اضطراری آب ازسیستم
کاربردها : انتقال آب، کاربردهای صنعتی،شبکه توزیع،سدونیروگاهی .
نوع سیال:آب اشامیدنی، آب دریا،آب خام .