آرشیو نویسنده: مدیریت

تبدیل پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن

کاهنده پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 45 درجه پلی اتیلن

زانو 45 درجه پلی اتیلن

زانو 45 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 45 درجه پلی اتیلن با روش مایتری از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 30 درجه پلی اتیلن

زانو 30 درجه پلی اتیلن

زانو 30 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 30 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 90 درجه پلی اتیلن

زانو 90 درجه پلی اتیلن

زانو 90 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 90 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 60 درجه پلی اتیلن

زانو 60 درجه پلی اتیلن

زانو 60 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 60 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راه تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی سه راهی تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. سه راه تبدیل پلی اتیلن که به آن سه راه کاهنده پلی اتیلن نیز میگویند در زوایای 90 ،60،45 تولید می‌شود که نوع 90 درجه آن همانند سایر اتصالات مصرف بالایی دارد.  این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راهی 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن (سه راهی مساوی 90 درجه)

مشخصات ابعادی و وزنی سه راهی 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. سه راه 90 درجه همان سه راه مساوی 90 درجه نیز می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. سه راه 90 درجه مساوی ( سه راه 90 درجه پلی اتیلن ) بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راه 60 درجه پلی اتیلن

سه راه 60 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی سه راه 60 درجه پلی اتیلن

سه راه 60 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. سه راه 60 درجه پلی اتیلن بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


لوله دریپر دار پلاستیکی - پلی اتیلنی

Dripper pipe Producer In Iran

Dripper pipe Producer In Iran – Manufacture  dripper pipes for sale

Dripper pipe of PolyabSafa Company

Dripper pipe is one of the most important products of PolyabSafafor better consumption of water in agriculture. Limitation of water sources in terms of quality and quantity, requires a specific planning as optimal use of water consumption unit. This planning can be in the form of proper drip irrigation or sprinkler irrigation interval. PolyabSafa polyethylene company due to importance and sensitivity of using these pipes in the life of plants has chosen the best and a quality production sample in Iran. It provides the consumers with a reliable product with the best quality and the amount of irrigation of 2 liters and 4 liters.

Dripper pipes of PolyabSafacompany have a unique design in the material used for utilizing in different climates. The emitter used in this pipe with some projections inside causes to take the water from the part with the high pressure and drive the water out. This feature prevents precipitation at water outlet. This emitter is produced with great and resistant material to ultra violet ray and corrosion against chemical fertilizers. The spaces that we have considered for these emitters start at 20 cm and we are able to produce it based on customer’s request. Using Polyabdripper pipe because of irrigation at a focal point causes weeds not to grow around the crops. Moreover, fertilizers and pesticides become more effective. Water loss is almost zero in this approach.

It is interesting to know that utilizing dripper pipes in comparison to other common ways such as various tapes, simple emitters, different types of on- the -line emitters, etc. are more affordable systems both economical and durable more than ten years.

Easy and fast installation of these types of pipes is their other advantage.


Dripper pipe Usages

 1. Suitable for irrigation of uneven fields
 2. The amount of water loss is almost zero
 3. Prevention of weeds growth around crops
 4. Optimal irrigation of sensitive trees such as pistachio, walnut, types of gardens and vineyards cultivation use in row planting, beetroot, potato, wheatand corn.
 5. utilizing dripper pipes in comparison to other common ways such as various tapes, simple emitters, different types of on- the -line emitters, etc. are more affordable systems both in terms of economy and longevity of more than ten years.
 6. The emitter used in this pipe with some projections inside causes to take the water from the part with the high pressure and drive the water out. this feature prevents precipitation at water outlet. This emitter is produced with great and resistant material to ultra violet ray and corrosion against chemical fertilizers.

انواع لوله دریپردار آبیاری قطره ای

Why is dripper pipe used in industry?

Nowadays limitations in water resources and the droughts in some regions in Iran have caused a lot of farmers to use sprinkler and drip irrigation for irrigating their crops. PolyabSafadripper pipe with its unique design has made the use of these pipes in any weather conditions possible.

Dripper pipe is the most flexible irrigation tube with pressure compensation function for irrigation of vegetation, solid and row plantings. Being two layers (the brown layer on the black layer or the violet layer on the black one) has caused the pipes to be more resistant to chemicals and ultra violet rays. In the factory the emitters of pressure compensation are embedded in the flexible pipe at the intervals of 30 to 60 cm. debit of each emitter in the pressure between 0,7 to 1,4 bar is between 3,2 or 3,5L/h.

The diaphragm of the emitters has an elastic regulator. This feature makes it possible for the emitter to be self-washed in case its outlet gets trash. The pipe bend radius should be 7,5 cm.

The inlet of the emitter must be in line with the wall of pipeline in order to minimize getting of trash into the emitter. Dripper pipe has been designed in a way that in uneven paths and pressure changes acts like a regulator and the flow rate is always regulated the same and invariable throughout the pipe.

Since these pipes are distributed on the surface of the land their Anti UV feature plays a significant role in their longevity and quality.

Features:

 • The unique material used in this pipe has caused significant increase its flexibility that has made smaller bends and less utilization of the pipe knees possible.
 • Choosing the flow debit and the spaces between nozzles for every type of applications except for grass provides flexibility in design.
 • Applicable to all push in fittings.
 • To implement as subsurface, an air valve must be used in the water supply line
 • The pressure compensation feature of emitters (ranging from 0,7 to 4,1 bar) causes a stable debit throughout the pipe line and ensures emitters’ debit uniformity
 • Being two layers (the brown layer on the black layer or the violet layer on the black one) has caused the pipes to be more resistant to chemicals, algae growth, and ultra violet rays

Easy and fast installation of fittings of these types of pipes is their other advantage.

لوله دریپردار ابیاری قطره ای


نوار تیپ آبیاری قطره ای

Drip Tape Irrigation – Iran

Drip Tape Irrigation Producer Company in Iran – Tehran – Exporter – Importer – Manufacture of Drip Tape Irrigation in Iran

Drip Tape Irrigation

The Drip Tape Irrigation is a type of drip irrigation pipes that were first manufactured in the United States about 5 years ago. Irrigation type tape is one of the tools most used for row crops in farms.

To irrigate row crops in small and large fields such as pepper, cucumber, tomato, lettuce, potato, cauliflower, cabbage, cotton as well as other crops such as corn, beans, wheat, sesame, rice and so on. The Drip Tape Irrigation is used close enough to the plant to allow water to reach the root zone by deep penetration into the soil.

In the strip irrigation system, water is pumped to the ground near the root zone of the plant to soak a small area and depth of soil surface. Drop irrigation can significantly reduce water losses. Type of strip is made of polyethylene and after the production of coils is screwed and the size of the coils is about 5,000 meters, with the coil of 2 meters is common in Iran.

Unlike hard polyethylene pipes, the tape is very soft and flexible and is usually flat with water flowing inside it and returning to flat sound after the water is cut off. The water type is drained through drip holes installed at regular intervals of 1, 2 and 2 cm and irrigation.

Advantages OF Drip Tape Irrigation

 • Fast shipping and easy installation due to lightness.
 • Type bar fittings are very simple and standard and water can be manually and machine installed.
 • Type strips can be mounted on the surface as well as suspended.
 • Increase crop and prevent weed growth.
 • Increase the area under cultivation and potential water conservation.
 • Due to the use of a special polymer on its surface, it was very rigid and prevented the deposition of minerals and algae.
 • Type strips are resistant to ultraviolet sesame chemical fertilizers and all kinds of chemical sprays.
 • Reduce evaporation from the soil surface
 • Reduce the use of pesticides and fertilizers
 • Fight against pests and diseases and ease in feeding the crows
 • The choice of irrigation at any time of the day.
 • Watering a uniform and growing plants uniformly.
 • Ability to perform irrigation in any weather conditions
 • Prevent soil erosion and improve soil quality and ventilation
 • In the case of drip irrigation, type acre tape increases the initial cost of farming, but ultimately benefits the farmer because of reduced water, fertilizer, fertilizer, weed reduction and also increased crop yields.

نوار تیپ آبیاری انواع نوار تیپ آبیاری قطره ای ایرانی و خارجی