آرشیو دسته بندی: اتصالات پلی اتیلنی

تبدیل پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن

کاهنده پلی اتیلن

تبدیل پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 45 درجه پلی اتیلن

زانو 45 درجه پلی اتیلن

زانو 45 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 45 درجه پلی اتیلن با روش مایتری از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 30 درجه پلی اتیلن

زانو 30 درجه پلی اتیلن

زانو 30 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 30 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 90 درجه پلی اتیلن

زانو 90 درجه پلی اتیلن

زانو 90 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 90 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


زانویی 60 درجه پلی اتیلن

زانو 60 درجه پلی اتیلن

زانو 60 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی

زانویی 60 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد.
این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راه تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی سه راهی تبدیل پلی اتیلن

سه راه تبدیل پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. سه راه تبدیل پلی اتیلن که به آن سه راه کاهنده پلی اتیلن نیز میگویند در زوایای 90 ،60،45 تولید می‌شود که نوع 90 درجه آن همانند سایر اتصالات مصرف بالایی دارد.  این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. این اتصالات بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راهی 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن (سه راهی مساوی 90 درجه)

مشخصات ابعادی و وزنی سه راهی 90 درجه پلی اتیلن

سه راه 90 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. سه راه 90 درجه همان سه راه مساوی 90 درجه نیز می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. سه راه 90 درجه مساوی ( سه راه 90 درجه پلی اتیلن ) بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


سه راه 60 درجه پلی اتیلن

سه راه 60 درجه پلی اتیلن

مشخصات ابعادی و وزنی سه راه 60 درجه پلی اتیلن

سه راه 60 درجه پلی اتیلن از تولیدات اتصالات پلی اتیلن شرکت پلی آب صفا می‌باشد. این اتصالات بر اساس ابعاد مشخص شده در استاندارد تولید می‌شود و در جدول مشخصات به وزن اتصالات پلی اتیلن اشاره‌ای نشده است و تنها ملاک کنترل اتصالات، ابعاد آن است. وزن اتصالات پلی اتیلن مانند لوله در استانداردها مشخص نیست و ممکن است با توجه به شرایط تولید، وزن هر کدام از قطعات با یکدیگر تفاوت اندکی داشته باشد. سه راه 60 درجه پلی اتیلن بنا به درخواست مشتری سفارشی بوده و از گروه اتصالات جوشی (اتصالات مایتری) است. اتصالات مایتری به این صورت است که از همان لوله‌ای که تولید شده است بوسیله ابزارهای دقیق قطعاتی برش داده شده و بوسیله دستگاه‌های جوش زاویه، به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین نوع اتصالات پلی اتیلن است و در صورتی که عملیات جوش طبق استاندارد و دقیق انجام شده باشد , نقطه جوش و اتصال مقاومتی بیشتر از خود لوله و بسیار قابل اعتماد خواهد بود.
ساخت اتصالات پلی اتیلن به روش بالا علاوه بر زحمت فراوان به زمان زیادی نیاز دارد و به روش مایتری مشهور است و در برخی متون و استانداردها به نوعی، اتصالات فابریکیت نیز نامیده می‌شود. این نوع اتصالات پلی اتیلن بهترین نوع اتصالات است و بالاترین کیفیت را در محل‌های جوش دارد و برای مصارف صنعتی و پر فشار پیشنهاد می‌شود.

جهت استفاده از اتصالات مایتری و اتصالات سفارشی با پلی آب صفا تماس بگیرید.


موفه پلی اتیلن - پلی آب صفا

موفه پلی اتیلن

موفه پلی اتیلنی

قیمت موفه پلی اتیلن| خرید و فروش موفه پلی اتیلن |

تولید کننده موفه پلی اتیلن | لیست قیمت روز موفه |

موفه پلی اتیلن (قیمت و خرید و فروش موفه) نوعی از اتصالات پلی اتیلن میباشد. کاربرد موفه پلی اتیلن – یکی از اتصالات خطوط لوله پلی اتیلن هست که جهت بی اثر و خنثی شدن انقباض و انبساط در لوله های پلی اتیلنی به کار میرود.

انواع سایزها و اندازه های موفه پلی اتیلنی :

موفه پلی اتیلن 90

موفه پلی اتیلن 110

موفه پلی اتیلن 125

موفه پلی اتیلن 160

موفه پلی اتیلن 200

موفه پلی اتیلن 250

موفه پلی اتیلن 315

موفه پلی اتیلن در سایز و اندازه های سفارشی

بهترین نوع موفه پلی اتیلن نوعی اتصال است که میتواند مقاومت خطوط لوله در در برابر کشسانی و انبساط و انقباض را بالا ببرد.

عملکرد موفه های پلی اتیلن خصوصا” در مناطقی که حرارت در آنجا در طول سال تفاوت زیادی دارد بسیار مهم و موثر میباشد.

پلی آب صفا با ارائه موفه های با کیفیت و پس از گذراندن تست های کنترل کیفیت ،آماده است در خدمت شما مشتریان گرامی باشد.

لطفا” در زمینه خرید (فروش) موفه های پلی اتیلن و لیست قیمت روز موفه پلی اتیلن با ما در تماس باشید.


منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن

قیمت منهول پلی اتیلن

خرید و فروش منهول پلی اتیلن

ساخت و تولید کننده منهول پلی اتیلن

منهول فاضلاب (آب و فاضلاب)

منهول مخابرات

منهول چیست؟
منهول (به انگلیسی: Manhole) ( به معنی: آدم رو) یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً در سیستم فاضلاب برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده می‌شود و یا در سیستم‌های مخابراتی برای دسترسی به مسیرهای کابل‌ها در زیرزمین استفاده می‌شود. البته همگی در سطح شهر به انواع آنها برخوردیم، دریچه‌هایی که در سطح زمین موجود است و برای کاربری‌های مختلفی استفاده می‌شود (آب و فاضلاب، تلفن، برق و…). منهول در واقع برای دسترسی آسان انسان به داخل کانال است و در آنها را با درپوش می پوشانند. منهول‌ها را از جنس بتن، آجر، پلی اتیلن و پلاستیک می‌سازند که بنا به کاربری متفاوت خواهد بود و همچنین درپوشهای آنها نیز از جنس پلی اتیلن، فولاد، چدن و… است.

مزایا و کاربرد منهول:

1- قابليت يكی سازی فاضلاب چند واحد آپارتمانی در يك مسير خروجی.
2- بكار گيری منهول های سايز كوچك در مصرف فاضلاب خانگی.
3- تسريع در عمليات نصب.
4- كاهش هزينه ها به علت استفاده از اتصالات كمتر.
5- امكان بازديد دوره ای آن توسط دريچه بازديد و درب منهول.
6- جمع آوری آب های سطحی.
*******************************************************************************************.
منهول فاضلاب:
منهول فاضلاب پلی اتیلن تولید شده در این شرکت در مقابل بو کاملا مقاوم عمل کرده و هیچ گونه بوی بد از منهول خارج نمی شود. اگر در ساخت منهول از ماده ی کم ارزش و ارزان گرانول به جای پلی اتیلن که تشخیص آن کمی دشوار است استفاده کنند بعد از نصب و راه اندازی منهول بوی بد و بوی گند از آن منهول بیرون می زند.
**************************************************************.
منهول( آدم رو):
لوله دوجداره پلی اتیلنی است که موجبات دسترسی کاربر به تأسیسات زیرزمینی را فراهم می کند.
********************************************************************.
مرکز لوله و اتصالات پلی اتیلن تهران تولید کننده انواع منهول دسترسی یا همان منهول آدم رو (Manhole) می باشد. جنس منهول دسترسی پلی اتیلن تهران از پلی اتیلن دوجداره می باشد.
******************************************************************.
منهول یا آدم رو یک استوانه عمودی و آب بند از جنس پلی اتیلن است که در مسیرهای فاضلاب، زهکشی، خطوط انتقال سیالات، خطوط کابل های زیرزمینی و … مورد استفاده قرار می گیرد که این استوانه قبلاً از جنس بتن (منهول بتنی) و آجر (منهول آجری) هم ساخته می شده است که به دلیل راندمان پایین و عمر کوتاه و عدم آب بندی کامل و هزینه بالا از رده خارج شده است و امروزه از منهول پلی اتیلن استفاده می شود.
***************************************************************************.
موارد استفاده از منهول پلی اتیلن:
دسترسی به داخل منهول پلی اتیلن جهت بازدید و برطرف کردن گرفتگی ها و maintenance ،
در صورت نیاز هوادهی به سیستم فاضلاب و تهویه سیستم فاضلاب.
جاهایی که نیاز به اتصال چند ورودی و یا خروجی احساس شود.
جاهایی که نیاز به تغییر زاویه و تغییر ارتفاع و تغییر اندازه سایز لوله ها و … دارد.
*****************************************************************.
مزایای منهول پلی اتیلن:
1. منهول پلی اتیلن طول عمر بسیار بالا و مقاوم در برابر اسیدها و بازها و انواع مواد شیمیایی می باشد .
2. به دلیل انعطاف بالا منهول پلی اتیلن امکان شکستن حتی در زلزه هم وجود ندارد و نیازی به تعمیر و نگهداری وجود ندارد.
3. سرعت بالا هم در ساخت خود منهول در کارخانه و هم در زمان اجرا در محل پروژه
4. هزینه کم ساخت و نصب بسیار آسان حتی گاهاً بدون نیاز به جرثقیل برای منهول پلی اتیلن
5. هزینه های بارگیری و باربری و باراندازی بسیار پایین و در نتیجه پایین آوردن هزینه های اضافی
6. آب بندی کامل بدون نشت هیچگونه فاضلابی به محیط اطراف منهول و بدون نفوذ به داخل منهول
7. قابل استفاده در هرنوع فاضلابی با هر ماده شیمیایی و خورنده ای که باشد.
****************************************************************.
منهول مخابرات:
این نوع منهول ها برای متصل کردن چندشبکه به یکدیگر و قراردادن سوئیچ های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند.
*********************************************************************.
قطر منهول دسترسی پلی اتیلن از حداقل 60 سانتیمتر آغاز و تا 2500 میلیمتر و یا 2.5 متر ادامه خواهد داشت. منهول دسترسی پلی اتیلن در بیشتر موارد دارای پله می باشد. منهول آدم رو طبق قاعده می بایست به نحوی طراحی گردد که امکان فعالیت یک نفر با عرض شانه 60 سانتیمتر در آن به راحتی وجود داشته باشد، به همین علت پیشنهاد می گردد از منهول پلی اتیلن با قطر 90 سانتیمتر استفاده گردد.
منهول پلی اتیلن در قطرهای 800 ، 1000، 1200، 1400 و 1600 میلیمتر تولید می شود و هیچ محدودیت ارتفاعی هم برای تولید منهول پلی اتیلن وجود ندارد، ورودی و خروجی های منهول پلی اتیلن طبق لوکیشن و زاویه درخواستی خریدار نصب و با جوش روی بدنه آب بندی می گردد.