اجرای پروژه های آبرسانی شهری و روستایی

اجرای پروژه های آبرسانی شهری و روستایی

لوله های PE80و PE100 به دلیل انعطاف پذیری ,سبکی در حمل, ضریب سختی بالا لوله های مناسبی برای پروژه های آبرسانی در شهر ها و روستاها (شهری-روستایی) میباشند.

لوله های پلی اتیلنی با توجه به اینکه مورد تهاجم میکرو ارگانیسم ها قرار نمیگیرند حتی در سیستم آب شرب نیز گزینه ی مناسبی میباشند.