تبدیل لوله های پلی اتیلن

تبدیل لوله های پلی اتیلن

تبدیل هم مرکز و غیر مرکز

در نوع تبدیلی غیرمرکزتغییر قطر لوله روی جهت بالای اتصال جایی که جریان از آن روانه میشود و بزرگتر از سمت پایین آن است انجام میگیرد.برخلاف نوع هم مرکز که مخروطی شکل است نوع دوم سطحی دارد که به لوله متصل میشود.تبدیل غیر مرکز در طرف مکش پمپ به منظور جلوگیری از متراکم شدن هوا در لوله ها صورت میگیرد.

درنتیجه تبدیل جوش برای کاهش قطر لوله  براساس دو نوع هم مرکز concentric , و یا غیرمرکز Eccentric صورت میگیرد. در نوع اول تغییر قطر لوله در خطوط عمودی و در نوع دیگر در امتداد خطوط افقی انجام میگیرد.